วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (Post exposure prophylaxis, PEP) ปี2552

แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (Post exposure prophylaxis, PEP) ปี 2552

โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2 links นะครับ  มีสารบัญกับเนื้อหา 


2.http://www.gfaidscare.com/doc/pep2.pdf

แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด

แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด  แม้เก่าแต่ยังใช้ได้ดีอยู่ครับ
http://www.thaiheartclinic.com/guidelines/lipidguideline.pdf

แนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุน 2553

แนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุน 2553
http://www.rcost.or.th/thai/data/2554/Guideline_osteoporosis2011.pdf

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด

แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย


http://www.thaiheart.org/images/column_1292154183/Warfarin_Guideline_Version2.pdf

แนวทางการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด

แนวทางการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด
จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/CADGuideline.pdf

แนวทางการรักษาโรคหัวใจล้มเหลว

แนวทางการรักษาโรคหัวใจล้มเหลว 
จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/CHFGuideline.pdf 

แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน สปสช.2553

 แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
 http://dn.hospital.tu.ac.th/tu_nursing/document/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99MRA-Guideline.pdf
แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม
โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

http://pni.go.th/cpg/dementia-2008.pdf 

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง พ.ศ. 2555

ขอแนะนำแนวทางการรักษาออกใหม่ครับ  
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555  
(Thai Hypertension Society: Guidelines in the Treatment of Hypertension 2012) 
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 
Link  download:http://www.thaihypertension.org/2012%20Guideline%20in%20the%20Treatment%20of%20Hypertension.pdf