วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว พ.ศ.2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว พ.ศ.2557

โดยสมาคมโรคหัวใจและชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

โหลดเลยคร้าบ : http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/Thai_HF_Guideline_2014.pdf

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คู่มือการตรวจสอบเวชระเบียน 2557

คู่มือการตรวจสอบเวชระเบียน 2557โหลด : http://61.19.108.37/nhso8/download/download602_1.pdf

คู่มือการสื่อสารในภาวะเสี่ยง ทางสาธารณสุข

คู่มือการสื่อสารในภาวะเสี่ยง ทางสาธารณสุขแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557


ขอขอบคุณ : http://www.phimaimedicine.org/

สาร KM ฉบับ2 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สาร KM ฉบับ2 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555 (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

โดย
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมปราบวัณโรคในพระบรมราชปถัมภ์
สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรคลิ้งค์ http://www.tbthailand.org/download/CPG_V2.rar

ขอขอบคุณ : http://www.phimaimedicine.org/

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ.2557

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ.2557(Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557


Download เลยครับ
http://www.rcpt.org/index.php/2012-10-03-16-53-39/category/6-2013-02-02-09-02-52.html?download=140%3A-2014

ขอขอบคุณ: http://www.phimaimedicine.org/

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 2557

Comprehensive Heart failure Management Programคู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 2557

ขอบคุณ อาจารย์รังสฤษฏ์  อาจารย์อรินทยาและ Thai Heart ที่อนุญาตให้เผยแพร่ครับ
 

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการป้องกันโรคอีโบล่า Ebola ประเทศไทย ปี 2557

แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุม

โรคอีโบล่า Ebola ประเทศไทย 2557 โดย กรมควบคุมโรค  http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/upload/files/Guidline_ebola_2.pdf
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี 2557

แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย 
ฉบับปรับปรุง ปี 2557


http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/Guideline%20for%20Ischemic%20Heart%20Disease%202104.pdf


จัดทำโดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
ชมรมคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจแห่งประเทศไทย
ชมรมช่างไฟฟ้ำหัวใจแห่งประเทศไทย
ชมรมคาร์ดิแอคอิมเมจจิงแห่งประเทศไทย
ชมรมมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจแห่งประเทศไทย (2551)
รำชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2557

แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2557
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2557 

โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: 
http://www.ninerx.com/smf/index.php/topic,2791.0.html
และ