วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

New 2015 AHA Guidelines for CPR and ECC

New 2015 AHA Guidelines for CPR and ECC

Download เลยครับ

Highlights CPR 2015 ฉบับภาษาไทย โดย AHA

Highlights CPR 2015 ฉบับภาษาไทย จัดทำโดย AHA  American Heart Association Guidelines for CPR & ECC
หมายเหตุ: สืบเนื่องจาก Highlights ของ 2015 American Heart Association Guidelines for CPR & ECC ที่เพิ่งเผยแพร่ผ่านเวบเมื่อเที่ยงวันนี้มีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย ทาง TRC ขอเรียนชี้แจงว่า Highlights ฉบับภาษาไทยนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำโดย AHA ซึ่ง TRC ไม่ได้มีส่วนในการจัดทำเอกสารชุดนี้ ทาง TRC ได้อ่านแล้วเห็นการแปลที่อาจจะสื่อความหมายให้เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่หลายจุด จึงขอแนะนำว่า หากท่านอ่านฉบับภาษาไทยแล้วไม่แน่ใจในความหมาย ควรอ่านฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบด้วยครับ


โหลดเลยคร้าบ
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-English.pdf

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีพ.ศ. 2557

แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีพ.ศ. 2557
โดยแพทยสภา

Download เลยครับ : http://www.tmc.or.th/news_file/HIV2015.PDF

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557
 (Hemodialysis Clinical Practice Recommendation 2014) 
โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

โหลดเลยครับ

การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย
คณะกรรมการพัฒนาประสิทธภาพการบริหารยาเคมีบําบัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โหลดตรงนี้ครับ http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/data/news/chemo_ebook.pdf

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย ฉบับใหม่ 2558

คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดครับ
http://www.tmc.or.th/detail_news.php?news_id=834&id=4

คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินงาน การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินงาน การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

กดโหลดเลยครับ
http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/media/3.%2025%2012%2057%20Ver%202.pdf

แนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

แนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

โหลดเลยครับ
http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/media/manual/2.07%2001%2058%20VerIII.pdf

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
 (Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 

ดาวน์โหลดอ่านกันเลยครับ
http://www.tmc.or.th/pdf/00054.pdf

แนวทางการติดตามและจัดการอาการไมพึงประสงค จากยาต้านวัณโรค

แนวทางการติดตามและจัดการอาการไมพึงประสงค จากยาต้านวัณโรค
โดย เภสัชกรหญิง สุทธิพร ภัทรชยากุล นายแพทยยุทธิชัย เกษตรเจริญ แพทยหญิง เพชรวรรณ พึ่งรัศมี


โหลดเลยครับ
http://www.pharmyaring.com/download/TB_ADR_management[1].pdf.pdf

คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2558

คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2558


โหลดเลยครับ

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2556

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค : กันยายน 2556

 โหลดเลยครับ
http://www.kmddc.go.th/uploads/file/Group...standard/20-21%20January%202558/Infections%20in%20hospitals.pdf

แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis 2557
สมาคมเวชบำบัดวิกฤต

 โหลดเลยคร้าบ
https://docs.google.com/file/d/0Bx6kRGfhPMxMendFS3pfeXpBbFk/edit

แนวทางการรักษาผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ภาวะพิษจากสารปราบศัตรูพืช: กรณีศึกษาจากผูปวย
ศูนยพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

โหลดเลยครับ
http://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/pdf/antidote-book/pesticide_book.pdf

การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในเวชปฏิบัติ 2558

การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในเวชปฏิบัติ
แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ หน่วยโภชนาการคลินิก ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โหลดเลยครับ
http://rcot.org/datafile/_file/_doctor/a7ab874d0fc8818ba8baf201d3eeb2d5.pdf

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี 2558

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี 2558  
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ดาวโหลดได้เลยคร้าบ

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี‚ 2558

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี‚ 2558  
สมาคมโรคตับแห‹งประเทศไทย


ดาวโหลดได้เลยคร้าบ
http://www.thasl.org/files/25.Thailand%20guideline%20for%20management%20of%20CHB%20%20and%20CHC%202015.pdf

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 2558

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 2558 ในเวชปฏิบัติทั่วไป 
Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension 

คลิกลิงค์ดาวโหลดเลยคร้าบ

 http://www.thaihypertension.org/files/GL%20HT%202015.pdf