วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการให้ความรู้ เพื่อจัดการภาวะความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง


คู่มือการให้ความรู้ เพื่อจัดการภาวะความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง

โดย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์


ลิ้งค์ดาวโหลด : http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/ht20121024.pdf

ขอบคุณที่มา : http://www.phimaimedicine.org/

คู่มือการรับรองสาเหตุการเสียชีวิต


คู่มือการรับรองสาเหตุการเสียชีวิต

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 


ลิ้งค์ดาวโหลด :  http://healthdata.moph.go.th/km/download/book.pdf
ขอขอบคุณที่มา:http://www.phimaimedicine.org 

คู่มือการบันทึกเวชระเบียนสำหรับแพทย์ 2555


คู่มือคำแนะนำการบันทึกเวชระเบียนสำหรับแพทย์ 2555

โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ลิ้งค์ดาวโหลด ศูนย์มาตรฐานหรัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ

ขอบคุณที่มา : http://www.phimaimedicine.org/