วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี 2557

แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย 
ฉบับปรับปรุง ปี 2557


http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/Guideline%20for%20Ischemic%20Heart%20Disease%202104.pdf


จัดทำโดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
ชมรมคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจแห่งประเทศไทย
ชมรมช่างไฟฟ้ำหัวใจแห่งประเทศไทย
ชมรมคาร์ดิแอคอิมเมจจิงแห่งประเทศไทย
ชมรมมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจแห่งประเทศไทย (2551)
รำชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข