วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

แนวทางการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2553

ผังการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2553ดาวน์โหลดได้เลยครับ

ขอขอบคุณที่มานะครับ : http://www.phimaimedicine.org/

แนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น ปี 2555

คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น และ แผ่นพับการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี 2555
โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ดาวน์โหลดได้เลยครับ
หนังสือ : http://www.nephrothai.org/download/Howto_Managed_Care_Patient_Early_Stage_of_Chronic_Kidney_Disease.pdf
แผ่นพับ : http://www.nephrothai.org/download/Brochure_Care_Transfer_Chronic_Kidney_Disease_Patient.pdf


ขอบคุณที่มานะครับ : http://www.phimaimedicine.org/

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ยา Aspirin ในผู้ป่วยเบาหวาน 2011

สรุปเรื่องการใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยเบาหวาน                                    

-แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเดิมจะให้ยา aspirin ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้แก่ ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ระดับ             ไขมันในเลือดผิดปกติ หรือมีไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ 

-ปัจจุบันจะให้ยา aspirin ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (Primary Prevention) ใน                        ผู้ป่วยเบาหวานชายที่อายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้ป่วยเบาหวานหญิงอายุมากกว่า 60 ปี              (10-year risk >10%) คือ มีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ได้แก่ ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ หรือมีไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ 

-ไม่แนะนำให้ในผู้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำ(10-year risk <5%) เช่นในผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ซึ่งไม่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงของการมีเลือดออกเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ


-ในผู้ป่วยที่มีอายุเข้าได้ มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆหลายอย่างหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปานกลาง(10-year risk 5–10%), ในผู้ที่อายุน้อยแต่มีปัจจัยเสี่ยงสูง หรือในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ให้ใช้การตัดสินใจตามลักษณะทางคลินิกเข้าช่วย จนกว่าจะมีการศึกษาวิจัยที่ให้ข้อมูลมากขึ้น 


-ใช้ aspirin เป็นการป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยเบาหวานที่เคยมีโรคหัวใจและหลอดเลือด


-ขนาดของ aspirin คือ 60-162 มก./วัน(75-162 มก./วัน) แต่ถ้าผู้ป่วยแพ้ยา aspirin จะให้เป็น clopidogrel (75 มก./วัน)


-การใช้ aspirin  ร่วมกับ clopidogrel จะใช้ในในช่วง 1 ปีแรกของการเกิด acute coronary syndrome


-การใช้ aspirin ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 21 ปี ถือเป็นข้อห้าม เนื่องจากอาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิด Reye's syndrome ได้

ขอบคุณที่มา : http://www.phimaimedicine.org/2011/08/1297-aspirin-in-diabetes.html
และ Standard of medical care in diabetes 2011และจากแนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง 2554

แนวทางการรักษาความดันโลหิสูง2554
สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข


http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/ebook/pdf/ht_ebook.pdf