วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555 (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

โดย
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมปราบวัณโรคในพระบรมราชปถัมภ์
สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรคลิ้งค์ http://www.tbthailand.org/download/CPG_V2.rar

ขอขอบคุณ : http://www.phimaimedicine.org/

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557