วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการป้องกันโรคอีโบล่า Ebola ประเทศไทย ปี 2557

แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุม

โรคอีโบล่า Ebola ประเทศไทย 2557 โดย กรมควบคุมโรค  http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/upload/files/Guidline_ebola_2.pdf